SILIKO - 7.0
2

Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
31
2237
1082
3319
16.0
5.0
2.0
1560 TOMAŽ OMAN
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
2
102
51
153
1.0
 
0
103
51
154
1.0
 
4
96
35
131
0.0
 
1
85
36
121
0.5
 
7
386
173
559
2.5
1.0
1558 ZMAGO KORENČ
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
96
53
149
1.0
 
0
89
41
130
1.0
 
1
101
43
144
1.0
 
2
87
43
130
1.0
 
3
373
180
553
4.0
1.0
2838 SIMON BOŠTAR
1556 BOJAN HAFNAR
61
0
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
1
97
36
133
0.0
 
2
78
35
113
0.0
 
6
88
32
120
0.0
 
5
80
29
109
0.0
 
14
343
132
475
0.0
0.0
1557 BORIS HUNJAK
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
87
58
145
1.0
 
1
96
44
140
0.0
 
1
92
42
134
0.5
 
0
94
51
145
1.0
 
2
369
195
564
2.5
1.0
1554 BRANKO BENEDIK
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
1
93
50
143
1.0
 
0
94
45
139
1.0
 
0
98
61
159
1.0
 
2
97
54
151
1.0
 
3
382
210
592
4.0
1.0
1559 BOŠTJAN MIHELIČ
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
2
97
35
132
0.0
 
0
98
52
150
1.0
 
0
93
45
138
1.0
 
0
96
60
156
1.0
 
2
384
192
576
3.0
1.0

KI ŠKOFJA LOKA - 1.0
0

Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
28
2165
1042
3207
8.0
1.0
0.0
1623 BLAŽ OBERSTAR
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
80
36
116
0.0
 
0
90
61
151
0.0
 
1
86
50
136
1.0
 
2
86
35
121
0.5
 
3
342
182
524
1.5
0.0
2096 SREČKO JEZERŠEK
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
1
94
43
137
0.0
 
2
85
42
127
0.0
 
1
92
43
135
0.0
 
3
91
32
123
0.0
 
7
362
160
522
0.0
0.0
2793 JOŽE ZUPANČIČ
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
1
99
41
140
1.0
 
3
95
44
139
1.0
 
0
88
53
141
1.0
 
2
96
36
132
1.0
 
6
378
174
552
4.0
1.0
1971 DAMIR RISTIĆ
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
86
44
130
0.0
 
0
95
50
145
1.0
 
2
89
45
134
0.5
 
1
92
31
123
0.0
 
3
362
170
532
1.5
0.0
1980 ROK ZRIM
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
2
76
53
129
0.0
 
2
94
34
128
0.0
 
2
94
43
137
0.0
 
0
98
45
143
0.0
 
6
362
175
537
0.0
0.0
2983 URBAN MURN
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
90
51
141
1.0
 
0
97
50
147
0.0
 
1
88
44
132
0.0
 
2
84
36
120
0.0
 
3
359
181
540
1.0
0.0