KRKA - 2.0
0

Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
29
2186
1077
3263
9.5
2.0
0.0
1051 MILAN ZALOŽNIK
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
91
45
136
0.0
 
1
94
44
138
0.0
 
3
91
35
126
0.0
 
3
87
36
123
0.0
 
7
363
160
523
0.0
0.0
1654 MARKO BREZOVAR
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
2
79
35
114
0.0
 
1
101
54
155
1.0
 
0
92
45
137
1.0
 
0
91
45
136
1.0
 
3
363
179
542
3.0
1.0
1571 FRANCI BREGAČ
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
95
53
148
0.5
 
1
88
45
133
0.0
 
0
84
54
138
0.0
 
0
80
53
133
0.0
 
1
347
205
552
0.5
0.0
1597 KAROL SOMRAK
1324 JOŽE GERDENC
61
0
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
3
82
44
126
0.0
 
8
90
17
107
0.0
 
3
95
26
121
0.0
 
0
99
52
151
1.0
 
14
366
139
505
1.0
0.0
1566 MITJA BAŠA
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
99
53
152
1.0
 
0
90
50
140
1.0
 
1
90
58
148
1.0
 
0
103
53
156
1.0
 
1
382
214
596
4.0
1.0
1564 ED BAŠA
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
1
84
54
138
0.0
 
1
91
45
136
0.0
 
1
88
45
133
0.0
 
0
102
36
138
1.0
 
3
365
180
545
1.0
0.0

BELA KRAJINA - 6.0
2

Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
21
2211
1164
3375
14.5
4.0
2.0
2436 SANDI MRŽLJAK
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
2
91
48
139
1.0
 
0
98
52
150
1.0
 
1
91
61
152
1.0
 
1
93
44
137
1.0
 
4
373
205
578
4.0
1.0
2815 LUKA ŽAFRAN
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
92
61
153
1.0
 
2
89
52
141
0.0
 
2
91
43
134
0.0
 
1
89
40
129
0.0
 
5
361
196
557
1.0
0.0
1650 GREGOR SKALICKY
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
94
54
148
0.5
 
1
96
71
167
1.0
 
0
103
53
156
1.0
 
1
86
51
137
1.0
 
2
379
229
608
3.5
1.0
2430 SAŠO LJUBENKO
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
0
84
45
129
1.0
 
1
95
41
136
1.0
 
2
86
42
128
1.0
 
0
85
32
117
0.0
 
3
350
160
510
3.0
1.0
3129 MARTIN PEZDIRC
2814 LUKA ŠIMEC
1
0
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
1
92
48
140
0.0
 
0
80
53
133
0.0
 
2
96
36
132
0.0
 
0
99
50
149
0.0
 
3
367
187
554
0.0
0.0
2431 ROBERT MAGDIČ
Praz.
Polno
Čišć.
Skupaj
Set T
Ekip T
1
101
54
155
1.0
 
2
98
45
143
1.0
 
1
89
45
134
1.0
 
0
93
43
136
0.0
 
4
381
187
568
3.0
1.0